Hieronder vind je de belangrijkste punten op een rijtje voor aanmelden, reserveren en betalingen. De Algemene Voorwaarden zijn daaronder te vinden.

AANMELDEN EN RESERVEREN

 • Aanmelden voor één van de activiteiten die door Marieke Nijland gegeven wordt gaat enkel via de website, waarbij je direct het inschrijfformulier kunt invullen.
 • Aansluitend ontvang je een bevestigingsmail en daarbij de gegevens die verder nodig zijn om deel te kunnen nemen.
 • Na jouw definitieve bevestiging ontvang je of een factuur die aangeeft dat je deelname definitief is, of wanneer de groep vol zit een mail met de mogelijkheid om je in te schrijven voor de reservelijst.
 • Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren en je plaats is pas een feit na ontvangst van een bevestigingsmail.
 • Aanmelden voor een Luisterkind-afstemming voor jezelf of je kind, gaat enkel via het aanvraagformulier op de website (indien anders overeengekomen).
 • Aansluitend aan de aanvraag ontvang je via een bevestigingsmail van jouw aanvraag. Bij deze mail tref je tevens een bijlage met alle informatie die nodig is en hoe je de betaling kan voldoen.

BETALINGEN

 • Betalingen voor de opleiding dienen twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag volledig voldaan te zijn.
 • Betalingen voor een Luisterkind-afstemming vinden vooraf plaats.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Marieke Nijland aangeboden opleiding tot Luisterkindwerker, workshops, online cursussen en of trainingen of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
  Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Marieke Nijland. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
 2. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Marieke Nijland opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.
 3. Deelnemer heeft na insturen van het inschrijfformulier veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Marieke Nijland verplicht dit bedrag te retourneren
 4. Aanmeldingen voor door Marieke Nijland aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Marieke Nijland te zijn.
 5. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een maand voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Marieke Nijland het bedrag € 50,– wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
 6. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een week voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Marieke Nijland het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 50,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden.
 7. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Marieke Nijland verschuldigd.
 8. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 5, 6 en 7 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.
 9. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden voor aanvang van de eerste opleidingsdag aan Marieke Nijland te hebben overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN: NL80 TRIO 0379 6626 12 Bic:TRIONL2U tnv M. Nijland te Roggel), zoals aangegeven op de factuur.
 10. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Marieke Nijland en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Marieke Nijland schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
 11. Indien Marieke Nijland door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.
 12. Wanneer Marieke Nijland met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.
 13. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch online of op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft desbetreffende trainer het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.
 14. De opleiding vindt plaats op de op het inschrijfformulier vermeldde locatie, bepaald door Marieke Nijland. Dit kan per locatie en opleidingsdag aangepast worden. Voor de cursist is de locatie bindend boven de trainer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Marieke Nijland. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden wanneer er aanpassingen plaatsvinden.
 15. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Marieke Nijland is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
 16. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Marieke Nijland gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.
 17. Bij in punt 17 voorkomende situatie is Marieke Nijland gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.
 18. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Diana Hendriks of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Diana Hendriks.
 19. Marieke Nijland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Marieke Nijland kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
 20. Marieke Nijland behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
 21. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de privacy verklaring en hiermee akkoord te gaan.

De Algemene voorwaarden zijn zorgvuldig opgesteld en geüpdate op 10 februari 2021.